O mne

Mám 27 rokov, bývam v Žiline, mestskej časti Bánova. Kandidujem na post nezávislého poslanca do Žilinského samosprávneho kraja.

Študoval som na Anglickom bilingválnom gymnázium SSAG. Od druhého ročníka som sa aktívne zapájal do školských, ale aj mimoškolských aktivít. Na Olympiáde ľudských práv a slobôd som postúpil do celoštátneho kola, kde som sa prebojoval do finálnej dvanástky účastníkov. Môžem potvrdiť, že skúsenosť stáť pred auditóriom, prezentovať názor, ktorý bol výsledkom dôkladnej prípravy, ma veľmi nadchla a motivovala. Motivácia pokračovať bola taká výrazná, že som začal hľadať ďalšie možnosti rozvoja a participácie na nových projektoch.

Modelový Európsky Parlament bol ďalšou výzvou, ktorú som chcel zdolať. Zasadnutie prebiehalo v Mestskom úrade v Žiline, kde som už s menšou nervozitou prezentoval moje výstupy a postúpil som do celoštátneho kola v Bratislave. Dobrá znalosť anglického jazyka vyústila v moju účasť na podujatiach OSN. Konkrétne zasadania OSN pre študentov, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Podstata spočívala v simulácii výborov OSN, kde sa študent pripravoval v tíme a následne prezentoval závery na plenárnom zasadnutí v národných parlamentoch. Fascinovalo ma, že dovtedy som to videl len z televízie a zrazu som sa ocitol v centre diania.

Vedenie strednej školy mi na môj apel umožnilo vytvoriť klub, ktorý u nás chýbal. Založil som debatný klub kvôli súťaži v Slovenskej debatnej asociácií (SDA). Nedovolí mi nespomenúť SAIU - Slovenskú akademickú a informačnú agentúru, ktorá poskytuje študentom rôzne možnosti participácie na projektoch. Cez túto agentúru som sa zúčastnil medzinárodnej výmeny v Paríži a ďalších zahraničných podujatí.

Za zmienku stojí aj Žilinský mládežnícky parlament, ktorého som bol podpredseda pre šport. Jeho úloha bola najmä v osvete a zlepšení komunikácie medzi mladými a vyššími orgánmi mesta Žilina. Predstavovali sme tzv. most medzi vedením mesta a mládežou. Občiansko-demokratická mládež mi ukázala, ako správne robiť mládežnícku politiku. Cez túto organizáciu som sa dostal ku politickým kampaniam, voľbám do VÚC či do Európskeho parlamentu. Post podpredsedu ODM som zastával dva roky.

Nasleduje obdobie vysokej školy na Univerzite Komenského v Bratislave. Študujem Regionálny rozvoj, Európsku integráciu a Geografiu a úspešne končím I. stupeň vysokoškolského štúdia. Počas štúdia v Bratislave som stážoval na Ministerstve Obrany SR, na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. Počas stáže som sa zúčastnil na medzinárodných bezpečnostných konferenciách a hodnotiacom summite ISAF, rôznych vládnych aj mimovládnych organizácií v Slovensko-atlantickej komisií (SAC) či v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA).

Pokračujem štúdiom na zahraničnej Univerzite v Leóne, Španielsku. Študovaným odborom je Ekonómia, financie a medzinárodný obchod. Všetky moje skúsenosti, ktoré som nadobudol v zahraničí viem zužitkovať doma na Slovensku. Ako čas plynul, prichádzali aj nové výzvy. V roku 2014 som prvý krát kandidoval v komunálnych voľbách za obvod 7 (Bánová, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota). Skončil som ako druhý náhradník a prvý reálny kontakt s politikou bol tak silný, že som bol rozhodnutý vytrvať, robiť podujatia pre ľudí a angažovať sa vo verejnom priestore. V roku 2016 prišli parlamentné voľby, kde som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky.

Zakladal som občianske združenie „Iniciatíva bývanie pre mladých“, ktorá rieši problematiku bývania mladých ľudí. Snažíme sa komunikovať ich problémy do kancelárií primátorov a vedení miest a obcí Slovenska. Aktuálne som manažérom v Living centre v Žiline, kde zabezpečujem chod obchodného centra a spolupracujem pri úkonoch spojených so stavbou Living centra II. Okrem marketingu sa venujem organizácii podujatí, napríklad Medzinárodný deň detí, Bubble Day, ŽilBa Cup, Brezany Cup. Zastávam pozíciu člena Dozornej rady Letiska Žilina, kde sa snažíme o naštartovanie, rozvoj a opätovné rozlietanie pravidelnej linky. Letisko Žilina je strategické letisko na severe Slovenska a bola by veľká škoda, keby sme jeho potenciál nevyužili.

Kandidujem, pretože mi záleží na domove, kde žijem. ŽSK má veľa potenciálu, ktorý treba využiť. Chcem spropagovať prírodné a kultúrne zaujímavosti, zamerať sa na skvalitnenie služieb, dopravy a práce s mládežou v oblasti vzdelávania a športu. Aby ďalšie generácie nemuseli odchádzať do zahraničia, ale mohli žiť doma.

VOLEBNÝ PROGRAM

Doprava

● urgencia dostavby diaľnic a rýchlostných ciest

● zabezpečenie opravy a údržby existujúcich komunikácií a chodníkov

● modernizácia krajských ciest II. a III. triedy

● podpora bezpečnej a pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy

● cenové zvýhodnenia dopravy pre dôchodcov, študentov a invalidov

● zabezpečenie komfortného pohybu hendikepovaných obyvateľov po verejných
   komunikáciách a inštitúciách

● riešenia pre vybudovanie nových parkovacích miest

Školstvo a vzdelávanie

● inovatívne programy mimoškolského vzdelávania pre deti a mládež

● zlepšovanie životosprávy detí v školských a predškolských zariadeniach

● zvyšovanie kapacity a dostupnosti materských škôl

● prepojenie zamestnávateľov s odbornými školami pre potreby praxe

● podpora nových foriem podnikania prostredníctvom start-upov

● moderné metódy výučby a možnosti vzdelávania

● zabezpečenie materiálno-technického vybavenia škôl

Šport

● výstavba nových cyklotrás a prepojenie regiónov kraja

● modernizácia súčasných a vybudovanie nových multifunkčných ihrísk

● podpora nových športových talentov

● zdôraznenie významu pohybových aktivít na školách

● lepšie financovanie a vybavenie poddimenzovaných športov

● navýšenie grantovej dotácie pre šport

● aktívna participácia na športových podujatiach     Moje aktivity


MADRID


Kongres európskej ľudovej strany v Madride
Pozrieť viac


KONFERENCIA


Zahraničná obchodná konferencia na Ministerstve zahraničných veci SR
Pozrieť viac


AŽIŠ


Diskusia na tému AŽIŠ - areálu žilinského športu v Žiline
Pozrieť viac


DEBATA


Debata na tému participácie mladých ľudí vo verejnom sektore
Pozrieť viac


BRATISLAVA


Podpora projektu Bratislava - Európske hlavné mesto mládeže 2018
Pozrieť viac


TRÉNING


Tréning sociálnych a mediálnych zručností Robert Schuman Institute v Bratislave
Pozrieť viac


FUTSAL


Futsalové podujatie Sever proti Juhu na mariánskom námestí v Žiline
Pozrieť viac

LIVING

CENTRUM


Medzinárodný deň detí v Living centre na Solinkách
Pozrieť viac


VOLEJBAL


Podpora vysokoškolskej ligy vo volejbale žien
Pozrieť viac


EDS


Slovenská delegácia na zasadnuti EDS v Larnake na Cypre
Pozrieť viac

FANDÍME NAŠIM

Podporujeme slovenský tím na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji
Pozrieť viac


BRATISLAVA


Tlačová konferencia Iniciatívy Bývanie pre mladých v Bratislave
Pozrieť viac

     Referencie

Médiá

Kontakt