O mne

Mám 31 rokov, bývam v Žiline, mestskej časti Bánová. Som poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline, za volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie a Žilinská Lehota. Zastávam pozíciu podpredsedu komisie dopravy mesta Žilina a člena finančnej komisie Žilinského samosprávneho kraja. Ako člen dozornej rady Žilinských komunikácií a.s. dohliadam na priebeh letnej a zimnej údržby a na výkon správy cestnej siete – miestnych komunikácií v meste Žilina.

Ako a kedy to celé začalo? Prečo som sa rozhodol kandidovať a venovať sa politike?

Študoval som na Slovensko - anglickom bilingválnom gymnáziu (SSAG). Od druhého ročníka strednej školy som sa aktívne zapájal do školských, ale aj mimoškolských aktivít. Na Olympiáde ľudských práv a slobôd sa mi podarilo postúpiť do celoštátneho kola, kde som sa prebojoval do finálovej dvanástky účastníkov. Môžem potvrdiť, že skúsenosť stáť pred auditóriom, najlepšími odborníkmi Slovenska na Ľudské práva, prezentovať svoj názor, ktorý bol výsledkom dôkladnej prípravy, ma veľmi nadchla a naštartovala. Motivácia pokračovať bola taká výrazná, že som začal hľadať ďalšie možnosti rozvoja a participácie na nových projektoch.

Modelový Európsky parlament (MEP) bol ďalšou výzvou, ktorú som chcel zdolať. Prvé zasadnutie, ktorého som sa zúčastnil, prebiehalo na Mestskom úrade v Žiline. Tu som už s menšou nervozitou prezentoval moje výstupy a postúpil do celoštátneho kola v Bratislave. Dobrá znalosť anglického jazyka mi zabezpečila aj účasť na medzinárodných podujatiach OSN. Podstata spočívala v simulácii výborov OSN, kde sa účastníci pripravovali v tímoch a následne prezentovali závery na plenárnom zasadnutí v národných parlamentoch. Fascinovalo ma, že dovtedy som to videl len z televízie a zrazu som sa ocitol v centre diania, pri obhajobe dôležitých celospoločenských tém očami stredoškoláka.

Vedenie strednej školy mi umožnilo vytvoriť nový záujmový klub, ktorý u nás v tom čase chýbal. Založil som prvý debatný klub, kvôli súťaži v Slovenskej debatnej asociácií (SDA). Počas niekoľkých sezón sme sa spolu s učiteľmi pripravovali, ako správne argumentovať, debatovať a obhajovať súťažné tézy. Ďalšou obrovskou skúsenosťou bola účasť na projektoch Slovenskej akademickej a informačnej agentúry (SAIA), ktorá poskytuje študentom možnosti participácie na Európskych projektoch. Cez túto agentúru som sa zúčastnil medzinárodnej výmeny v Paríži (FR) alebo Eichstätt (GER) a ďalších uznávaných zahraničných podujatí.

Mesto Žilina malo zriadený Žilinský mládežnícky parlament (ŽMP) pre študentov mestských stredných škôl, ktorého som bol podpredseda pre šport. Jeho úloha bola najmä v osvete a zlepšení komunikácie v rámci požiadaviek medzi mladými a primátorom Žiliny. Predstavovali sme most medzi vedením mesta a mládežou. Podarilo sa nám dostať mladých do divadla, rozbehnúť športové podujatia ale aj pomôcť pri organizácií garážového festivalu umelcov, čo sme v tom čase vnímali ako veľký úspech.

Občiansko - demokratická mládež Slovenska (ODM) mi ukázala, ako správne robiť mládežnícku politiku. Cez túto organizáciu som sa dostal ku politickým kampaniam, voľbám do VÚC, Európskeho parlamentu a spoznal politikov. Po viac ako šestich rokoch členstva som sa stal podpredsedom ODM. V rámci činnosti sme mali veľa kampaní, po stredných či vysokých školách. Snažili sme sa o pozitívny vplyv, informovanosť a politickú gramotnosť mladých. Najmä aby išli k voľbám a nenechali to na “svojho suseda”.

Nasleduje obdobie vysokej školy na Univerzite Komenského v Bratislave. Študoval som Regionálny rozvoj, Európsku integráciu a Geografiu. Po troch rokoch som úspešne ukončil I. stupeň vysokoškolského štúdia. Počas štúdia v Bratislave som stážoval na Ministerstve Obrany SR, na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. V rámci stáže som sa zúčastnil na medzinárodných bezpečnostných konferenciách a hodnotiacom summite ISAF, vládnych aj mimovládnych podujatí v Slovensko - atlantickej komisií (SAC), či v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA).

Dôležitou etapou môjho vzdelávania bolo štúdium v rámci programu Erazmus + na zahraničnej univerzite v Španielsku. Konkrétne, odbor Ekonómia, financie a medzinárodný obchod na Univesidad de León. Všetky moje skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol v zahraničí, chcem zúžitkovať doma, na Slovensku. Štúdium v zahraničí som úspešne ukončil a v rámci magisterského programu pokračoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Po úspešnom obhájení diplomovej práce: “Komunálne voľby v meste Žilina v roku 2014 a ich dopad na komunálnu politiku” a štátnych skúškach som sa stal magistrom a ukončil II. stupeň vysokej školy. Aktuálne píšem rigoróznu prácu v rámci III. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave.

Spolu s aktívnymi priateľmi z celého Slovenska sme založili občianske združenie „Iniciatíva bývanie pre mladých“, ktorá rieši problematiku bývania mladých ľudí. Snažíme sa komunikovať ich problémy primátorom a starostom miest a obcí Slovenska. Keďže nájomné bývanie je nedostupné, musíme na túto situáciu dôrazne upozorňovať. Poukazujeme na to, ako samosprávy (ne)robia prípravné kroky k výstavbe bytov pre ľudí, ktorí si hneď nemôžu dovoliť kúpu svojej nehnuteľnosti, no majú tu prácu a chcú zostať žiť na Slovensku.

V rámci regiónu sme so športovcami a s ľuďmi z oblastí životného (enviro, eko) prostredia, založili občianske združenie “Žilina v pohybe”. Venujeme sa organizácii podujatí, napríklad v rámci Medzinárodného dňa zeme organizujeme zber odpadu v povodí riek a rekreačných častí, spoluorganizovali sme Žilina Bubble Day v Budatínskom parku. Medzi tradičné, nami organizované kultúrno - športové podujatia, patrí už niekoľko ročníkov ŽilBa Cup a Brezany Cup.

Najviac sa však stále venujem oblasti dopravy. Viac ako tri roky som zastával som pozíciu člena dozornej rady Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. Boli to významné roky, kedy sa pôvodné vedenie Ministerstva dopravy a výstavby SR rozhodlo, že musí nejak naložiť s našim regionálnym letiskom. Navrhli “prenajať” LSŽ, a.s., kde hrozil zánik leteckých činností. Letisko Žilina má strategické miesto na severe Slovenska, s príslušnou infraštruktúrou, veľkou spádovou oblasťou Sliezského trojuholníka, dialničným privádzačom, leteckým výcvikom pod Žilinskou univerzitou v Žiline s desiatkami rokov činnosti. V roku 2018 som bol vymenovaný predsedníčkou ŽSK – Erikou Jurinovou za člena Rady pre rozvoj leteckej dopravy ŽSK. Po rokoch práce a vytrvalej komunikácie medzi MDaV SR a ŽSK sa podarilo dohodnúť prevod majetkových a akcionárskych práv zo štátu na regionálnu samosprávu. Bola by veľká škoda, keby sme o LSŽ, a.s. prišli a nemohli využiť potenciál, ktorý letisko určite má.

Posledné komunálne voľby v roku 2018 sa mi podarilo uspieť a stal som sa poslancom mesta Žilina za volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie a Žilinská Lehota. V obvode č. 7 žije spolu viac ako 5500 občanov. Je to pre mňa výzva a najmä zdpovednosť. Od prvého dňa po voľbách sa snažím svoj mandát brať ako službu. Počúvať, vyhodnocovať a pomáhať. Nie vždy to je jednoduché, narážam na prieťahy kvôli byrokacii, nedostatku ľudských zdrojov, obmedzení rozpočtu či nepripravenosť projektov a ich náležitostí. Od občanov máme dostatok podnetov a spolu s kolegom a šikovnými zamestancami Mestského úradu v Žiline sa ich postupne snažíme riešiť. Nechceme len sľubovať – skôr ukazovať výsledky. Tie hovoria za všetko. Preto musíme byť trpezliví, postupne sa posúvať ďalej a skvalitňovať život Žilinčanov. Veď od toho sme tu.

Aby ďalšie generácie nemuseli odchádzať do zahraničia, ale mohli žiť doma.

Poslanec mesta Žilina


Ako podpredseda komisie dopravy mesta Žilina sa snažím, aby sme mali lepší systém letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií. V Žiline jazdíme po cestách I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách. Cesty I. triedy patria v rámci údržby Slovenskej správe ciest (MDaV SR). Cesty II. a III. triedy patria v rámci údržby Správe ciest ŽSK (ŽSK). Miestne komunikácie má na starosti mesto. Mesto Žilina má obstaranú údržbu, čistenie, dopravné značenie a ďalšie služby externými dodávateľmi, okrem iného a aj so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s., kde má 20% podiel. Moja vízia budúcnosti je prepojiť subjekty správy a snažiť sa o jednotný, najmä však efektívny systém údržby cestných komunikácií s prijateľným pomerom ceny a kvality práce. Aby sme ich mali kvalitné a bezpečné na ďalšie desiatky rokov.

PRIORITY:


● riadna letná a zimná údržba cestných komunikácií a chodníkov

● komunikácia so ŽSK v rámci potrieb modernizácie krajských cestných
   komunikácií II. a III. triedy, na území mesta Žilina (napríklad ulica
   J. Závodského, Hôrecká aj Oslobodenia patrí ŽSK)

● rozšírenie liniek pravidelnej mestskej hromadnej dopravy, prepojenie
   nových lokalít v rámci mesta Žilina, posilnenie spojov

● cenové zvýhodnenia dopravy pre seniorov, študentov a invalidov

● dôraz na zelené riešenia v rámci budovania nových parkovacích miest

● zabezpečenie bezbariéroveho prístupu na chodníkoch a zastávkach
   MHD, vchodoch do mestských inštitúcií a budov

● riešenia pre vybudovanie nových parkovacích miest

VÝSLEDKY:


✓ nové detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ Bánová

✓ kompletná rekonštrukcia cestnej siete v Žilinskej Lehote

✓ zvolanie zasadnutia správcu križovatky “Pri Fackárni” na ŽSK,
   za účasti zástupcu dopravného inšpektorátu, mesta Žilina, DPMŽ,
   projektanta a generálneho riaditeľa SC ŽSK

✓ prevod majetkových a akcionárskych práv Letiskovej spoločnosti Žilina
   zo štátu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) na ŽSK

✓ oprava chodníkov v Závodí na ulici J. Závodského a Hôrecká

Pár dni po zložení sľubu poslanca mesta Žilina za obvod 7., ma oslovila pani riaditeľka Regionálneho centra autistov v Žiline – Bánovej. Trebalo riešiť ich existenčné problémy a som veľmi rád, že sme s p. primátorom napravili chyby minulosti, na ktoré som upozornil a RCA funguje ďalej. Aktuálne som členom rady školy ZŠ s MŠ Bánová a ZŠ s MŠ Závodie. V oboch školách je kvalitné vzdelávanie, školy patria k najlepším na Slovensku, no je na čom pracovať v rámci kapacít a ďalších zlepšení.

PRIORITY:


● zvyšovanie kapacity a dostupnosti materských škôl v rámci trvalého
   pobytu občanov

● inovatívne mimoškolské vzdelávanie pre deti a mládež

● zlepšovanie životosprávy detí v školských a predškolských zariadeniach

● podpora nových foriem vzdelávania a športu

● zabezpečenie materiálno-technického vybavenia škôl cez EÚ fondy

● podľa záujmu zriadenie škôlky v Žilinskej Lehote

VÝSLEDKY:


✓ dotácie pre Regionálne centrum autistov v Žiline – Bánovej

✓ zrekonštruovaná školská jedáleň v MŠ a ZŠ Bánová

✓ rekonštrukcia sociálneho zariadenia a celej MŠ Závodie

✓ nové detské dopravné ihrisko ZŠ Bánová

✓ nové multifunkčné ihrisko s mantinelmi ZŠ Závodie

Ako bývalý profesionálny plavec a neskôr futbalista, som bol v minulosti v intenzívnom kontakte so športom, športovými klubmi a profesionálnymi športovcami. Počas strednej školy som založil fustalový klub a spolu s kamarátmi – futbalistami, sme hrali niekoľko ročníkov mestskej ligy. Neskôr sme s priateľmi založili občianske združenie ŽILINA V POHYBE, cez ktoré organizujeme už tradičné, športovo-kultúrne podujatia, napr. ŽilBa Cup, Brezany cup či Tenis Open. Šport povzbudzuje ducha aj telo, preto je dôležitý. Musíme však riešiť priestor, kde môžu nielen deti a mládež, ale aj občania športovať. Osobne sa zastávam výstavby work-out parkov a cyklotrás v našom okolí.

PRIORITY:


● výstavba nových cyklotrás, prepojenie mestských častí a regiónov kraja


● modernizácia súčasných (detských) ihrísk

● vybudovanie nových multifunkčných ihrísk v mestských častiach


● podpora soc. slabších rodín, ktoré majú dieťa so športovým talentom

● zdôraznenie významu pohybových aktivít na školách


● nová schéma financovania športových klubov v Žiline

● vyriešenie zložitej situácie so športoviskami (Karpatská, Korytnačka,
   zimný štadión,telocvične)

● navýšenie grantovej dotácie pre oblasť športu v rámci tretieho sektoru

● vyriešnie situácie s mestským hokejovým klubom MsHK Žilina s viac
   ako 95 ročnou históriou

● bike-sharing v mestských častiach

VÝSLEDKY:


✓ nové multifunkčné ihrisko v ZŠ Závodie

✓ zrekonštruovaná školská jedáleň v MŠ a ZŠ Bánová

✓ nová schéma financovania športových klubov v ŽilineUž na strednej škole sme organizovali zber odpadu v rámci areálu gymnázia i v širokom okolí. Chodili sme aj do lesoparku čistiť a zbierať odpadky. Od tej doby som mal možnosť spolupracovať so šikovnými ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú životnému prostrediu. Či už cez zber a separovanie odpadu, no aj cez ochranu riek, potokov, jazier či chránených oblastí v rámci vodných, lúčnych a lesných biotopov. Musíme chrániť našu matku prírodu, lebo ju stále viac poškodzujeme. Pokiaľ sa ťažia v lesných porastoch stromy, zväčša napadnuté škodcom, no musíme sa starať o vysádzanie nových „škôlok“ listnatých aj ihličnatých stromov. Okrem toho vnímam veľký problém v rámci údržby povodia tokov na Slovensku. Niekoľko krát sme sa zúčastnili spolu s priateľmi na zbere odpadu, či už na Vodnom diele v Žiline, no aj v iných lokalitách. Neskôr sme si povedali, že chceme vyčistiť priestor v našej mestskej časti. Začali sme pred pár rokmi zberom odpadu v povodí rieky Rajčianka, jej prítokov (Bitarovka, Bradová) a pokračovali aj v Závodí. Chceme, aby to ľudia vnímali a sme radi, keď sa k nám pripájajú. Mám veľkú radosť, keď sa ku nám pripájajú deti a pomáhajú nám. Je krásne sledovať, ako so záujmom pomáhajú nášmu okoliu. Vysvetľujeme im, aké je dôležité to, čo robíme a tieto zážitky si so sebou odnášajú domov.

PRIORITY:


● ochrana parkov a zelených miest v centre Žiliny

● obmedzenie používania jednorázových plastových výrobkov na
   verejných podujatiach

● pri tvorbe nových ÚPN dôraz na zeleň - zelené strechy, stormy a parky

● revitalizovať detské ihriská, parky a vnútrobloky

● pasport spojený s pravidelnou údržbou stromov a drevín na pozemkoch
   mesta

● kompostéry do každej domácnosti

● nové parkovacie miesta so zatrávňovacou dlažbou, zámková dlažba pre
   chodníky

● zníženie poplatku za odpad pre domácnosti, ktoré separujú odpad
   (vrecový zber)

● efektívny výber dane za psa viazaný na účel využitia týchto peňazí pre
   životné prostredie

● osadiť pachové ohradníky proti diviakom v mestských častiach, ktoré s
   nimi majú problém

VÝSLEDKY:

✓ pravidelný zber odpadkov v povodí rieky Rajčianka v Bánovej a Závodí

✓ údržba niektorých mostíkov cez prítoky potokov do rieky Rajčianka

✓ vrecový zber odpadu v Závodí a Bánovej

✓ údržba drevín a stromov v novom Závodskom parku


     Moje aktivity


POROTCA


Create and Control, Porodca v súťaži pre stredoškolákov
Pozrieť viac


LETISKO


Letisková spoločnosť Žilina, Po 3 rokoch Letisko Žilina zachránené - prevod majetkových práv na ŽSK
Pozrieť viac


BÁNOVA


Bánová vs. Závodie, S Tomášom Hubočanom na tradičnom futbalovom podujatí
Pozrieť viac


HOKEJ


MsHK Žilina, S Craig Ramsay, trénerom SVK hokejovej reprezentácie o hokeji v Žiline
Pozrieť viac


PLATFORMA


PLATFORMA SK, Stretnutie lídrov mládežníckých organizácií a výzva k voľbám
Pozrieť viac


ŽILINA


OZ Žilina v pohybe pomáha, Výťažok z "TENIS OPEN 2019" formou zdravých potravín pre rodinu do Rajca
Pozrieť viac


ŽILINA


Podpora oddelenia Žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Pozrieť viac


ŽILINA


Poslanecký sľub, Zloženie poslaneckého sľubu na radnici
Pozrieť viac


ŽILINA


Rektorát Žilinskej Univerzity, Stretnutie s p. rektorom ŽU prof. J. Jandačkom, doc. A. Novák-Sedláčkovou a I. Janckulíkom, podpredsedom ŽSK o doprave v regióne
Pozrieť viac


STREČNO


Raft v Strečne s kolegami poslancami z mestského zastupiteľstva
Pozrieť viac


MNÍCHOV


Snem CSU v Mníchove, Zahraničný delegát a pozorovateľ
Pozrieť viac


ŽILINA


Sobáše, Ako sobášiaci poslanec pečatí začiatok spoločného života mladomanželov
Pozrieť viac


BRATISLAVA


Univerzita Komenského v Bratislave, Promócie na Univerzite Komenského v Bratislave
Pozrieť viac


OCENENIE


sTOPa 2019, Top líder samosprávy, Krajské rady mádeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Pozrieť viac


BÁNOVA


Šarkaniáda v Bánovej, Tradičná jesenná šarkaniáda v Bánovej v spolupráci s OZ Domec a Saleziánmi
Pozrieť viac


RAJČIANKA


Zber odpadu v povodí rieky Rajčianka, V Bánovej sme
Pozrieť viac


ŽILBA


Žilba Cup, Súťaže pre deti na ŽilBa cupe v Bánovej
Pozrieť viac


ŽILINA


Žilinský mestský polmaratón
Pozrieť viac


MADRID


Kongres európskej ľudovej strany v Madride
Pozrieť viac


KONFERENCIA


Zahraničná obchodná konferencia na Ministerstve zahraničných veci SR
Pozrieť viac


AŽIŠ


Diskusia na tému AŽIŠ - areálu žilinského športu v Žiline
Pozrieť viac


DEBATA


Debata na tému participácie mladých ľudí vo verejnom sektore
Pozrieť viac


BRATISLAVA


Podpora projektu Bratislava - Európske hlavné mesto mládeže 2018
Pozrieť viac


TRÉNING


Tréning sociálnych a mediálnych zručností Robert Schuman Institute v Bratislave
Pozrieť viac


FUTSAL


Futsalové podujatie Sever proti Juhu na mariánskom námestí v Žiline
Pozrieť viac

LIVING

CENTRUM


Medzinárodný deň detí v Living centre na Solinkách
Pozrieť viac


VOLEJBAL


Podpora vysokoškolskej ligy vo volejbale žien
Pozrieť viac


EDS


Slovenská delegácia na zasadnuti EDS v Larnake na Cypre
Pozrieť viac

FANDÍME NAŠIM

Podporujeme slovenský tím na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji
Pozrieť viac


BRATISLAVA


Tlačová konferencia Iniciatívy Bývanie pre mladých v Bratislave
Pozrieť viac

Referencie

MédiáKontakt